OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA DAVATELJA POŠTANSKIH USLUGA INSAKO LOGISTIKA d.o.o.

 

 1. Naziv i sjedište davatelja poštanskih usluga

Insako logistika d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Puževa 11, OIB 08678301443, (u daljnjem tekstu: LogIN) davatelj je ostalih poštanskih usluga temeljem podnesene prijave za obavljanje poštanskih usluga Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Agencija).

Kada naručujete naše usluge, Vi u svojstvu “Pošiljatelja” suglasni ste da se ovi Opći uvjeti primjenjuju od trenutka kada LogIN primi paket, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Pod korisnikom se smatra ona pravna ili fizička osoba koja koristiti usluge LogIN-a. Korisnik može biti pošiljatelj ili primatelj.

 1. Popis poštanskih usluga

Pod ostalim poštanskim uslugama smatraju se usluge prijama, usmjeravanja, prijenosa i uručenja poštanskih pošiljaka, koje nisu obuhvaćene univerzalnom ili zamjenskim poštanskim uslugama.

Ostale poštanske pošiljke čiji prijam, usmjeravanja, prijenos i uručenje obavlja LogIN su:

 1. LogIN paket:

Pod uslugom LogIN paket podrazumijeva se usluga preuzimanja i dostave poštanskih pošiljaka na mjestima koje je odredio korisnik.

Preuzimanje LogIN paketa na adresi pošiljatelja obavlja se na temelju njegovog naloga putem aplikacije koju LogIN daje na korištenje svojim korisnicima.

LogIN paket usluga podrazumijeva  praćenje LogIN paketa putem web-a te mogućnost izravne komunikacije s radnikom LogIN-a radi davanja dodatnih uputa u vezi s uručenjem LogIN paketa.

Svaki LogIN paket će se pokušati uručiti dva puta. Paket može biti bez označene i s označenom vrijednosti.

U cijenu usluge slanja LogIN paketa, paket je osiguran do najviše 1.200,00 kuna (u cijenu je uračunat PDV).

Primatelj preuzima LogIN paket uz potpis te Pošiljatelj na zahtjev može dobiti potvrdu o uručenju LogIN paketa.

LogIN uz gore navedenu uslugu pruža i dopunske usluge unutar ostalih poštanskih usluga:

 • Paket s otkupninom: uslugu uručenja primatelju uz prethodnu naplatu otkupnine od primatelja u korist pošiljatelja.
 • Povratak ovjerenih dokumenata: pošiljatelj koji s LogIN-om ima sklopljen ugovor može tražiti da se prilikom uručenja paketa ovjeri otpremnica pošiljatelja (račun ili neki drugi dokument) te da se tako ovjereni dokument vrati pošiljatelju kao dokaz da je paket dostavljen.
 • SMS obavijest: pošiljatelj koji s LogIN-om ima sklopljen ugovor može zahtijevati od LogIN-a da se dostava paketa unaprijed najavi primatelju putem SMS poruke. Pošiljatelj je dužan osigurati dostavu podataka o primatelju (broj mobilnog telefona) potrebnih da se takva usluga obavi. Kako bi usluga bila uspješno obavljena broj mobilnog telefona mora biti unesen na ispravan način u aplikaciju.
 • Razmjena paketa: LogIN u zamjenu isporučenog paketa, preuzima drugi paket koji se nalazi kod primatelja i isti vraća na adresu zadanu od pošiljatelja.
 • Prikup paketa na drugoj adresi: temeljem naloga korisnika, na naznačenom mjestu LogIN preuzima paket te ga dostavlja na adresu koju odredi korisnik. U slučaju da korisnik naruči prikup na adresi na kojoj želi a paket ili paketi nisu spremni za preuzimanje LogIN ima pravo naplatiti naknadu za neuspješni prikup paketa sukladno Cjeniku. Naknada prema Cjeniku se naplaćuje jednokratno bez obzira na količinu paketa koji su se trebali prikupiti odnosno naknda će biti jednaka bez obzira na broj najavljenih a nepokupljenih paketa.
 • Osiguranje pošiljke: u slučaju da pošiljatelj želi osigurati pošiljku koju šalje može je osigurati do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kn (u iznos je uračunat PDV).
 • Izrada adresnice: izrada i ljepljenje adresnica u slučaju da paket koji preuzme LogIN nema adresnice

Korisnik koji s LogIN-om ima sklopljen ugovor može zahtijevati od LogIN-a da se paket zapakira u transportno pakiranje te takav paket otpremi na dostavu.

 1. Područje na kojem će se poštanske usluge obavljati

LogIN je davatelj poštanske usluge koje obavlja u unutarnjem prometu u Republici Hrvatskoj.

 1. Način i uvjeti obavljanja ostalih poštanskih usluga

LogIN obavlja ostale poštanske usluge, u pravilu, na temelju ugovora s pošiljateljem, u skladu s uvjetima određenim Zakonom o poštanskim uslugama (dalje: Zakon) i ovim Općim uvjetima.

Ugovor o pružanju ostalih poštanskih usluga je ugovor kojim se, između ostalog, uređuju i međusobna prava i obveze LogIN-a i pošiljatelja, koja nisu propisana ovim Općim uvjetima i Zakonom.

Ugovor se smatra sklopljenim po potpisu i ovjeri obje ugovorne strane.

LogIN je obvezan osigurati tajnost sadržaja pošiljaka pod uvjetima propisanim odredbama Zakona.

LogIN može odbiti prijam paketa koje ne udovoljavaju odredbama Zakona i ovih Općih uvjeta ili bilo kojih drugih paketa za koje djelatnik LogIN-a smatra da će na bilo koji način ugrožavati ugled, rad i sigurnost djelatnika LogIN-a.

4.1.  LogIN paket

LogIN paket – je svaka adresirana pošiljka u konačnom obliku u kojem je LogIN treba uručiti. Pod pošiljkom se podrazumijeva jedan ili više paketa koje pošiljatelj šalje na jednu adresu.

Termin “Adresnica” označava bilo koju naljepnicu proizvedenu od strane LogIN-ove aplikacije, koju ispunjava ili Korisnik ili djelatnik LogIN-a prilikom preuzimanja paketa, a pošiljatelj i djelatnik LogIN-a potpisuju prijevoznicu. Jedan primjerak ostaje pošiljatelju, kao dokaz da je paket predao LogIN-u. Prilikom uručenja LogIN paketa primatelju, primatelj se potpisuje ili ovjerava žigom dostavnu listu.

Svaki paket se otprema na osnovi ograničene odgovornosti kao što je u ovim Općim uvjetima navedeno.

LogIN paket mora biti pakirana i zatvorena na način tako da joj je sadržaj dobro zaštićen od mogućih oštećenja u tijeku prijenosa te da se, bez vidljivog traga na omotnici, sadržaj ne može izvaditi ni oštetiti.

Korisnik je obvezan sve pakete zapakirati prema industrijskim standardima rukovanja paketima, iste predati LogIN-u s točno, nedvosmisleno i potpuno ispunjenim adresnicama. Na adresnici prije svega moraju biti potpuni podaci Primatelja.

Pošiljatelj ima isključivu odgovornost osigurati adekvatno unutarnje i vanjsko pakiranje. Važno je da pakiranje odgovara težini, dimenzijama i vrijednosti sadržaja tako da proizvodima unutar paketa bude omogućena zaštita prilikom transporta i automatskog sortiranja.

Primjena naljepnice “lomljivo“ ne oslobađa pošiljatelja od obveze da koristi pakiranje koje je primjereno naravi robe, naljepnica ne štiti robu. LogIN ne preuzima odgovornost za neadekvatno pakirane pakete, neovisno o oznaci „lomljivo“.

4.2 Težine i dimenzije LogIN paketa

Propisane težine i dimenzije LogIN paketa:

 

Težina paketa: 40 kg

Dužina najduže stranice: 200 cm

Obujam paketa: 350 cm

Obujam paketa = dužina + širina + visina

 

Paket prekomjerne težine podrazumijeva se paket koji je teži od propisane težine te se kao takav naplaćuje dodatno prema Cjeniku, a paket prekomjernih dimenzija podrazumijeva se paket čiji je obujam veći od propisanog obujma ili čija je dužina najmanje jedne stranice veća od 200 cm te se kao takav dodatno naplaćuje prema Cjeniku.

Nakon što LogIN preuzme paket od pošiljatelja, s takvim paketom postupa se u skladu s tehnološkim procesom LogIN-a u distributivnom skladištu ; mjeri se težina, duljina i volumen ovisno o vrsti paketa. Tako učinjeno mjerenje od strane LogIN smatrat će se točnim i istinitim i vrijedit će kao takvo i prema pošiljatelju te se na temelju težine (volumetričke ili stvarne) naplaćuje usluga.

Prijam paketa se vrši u poslovnim prostorijama LogIN-a ili na adresi pošiljatelja.

4.3 Zabranjeni sadržaji u LogIN paketima

Zabranjeno je slanje poštanskih pošiljaka koje sadrže:

 • Eksplozivne i lako zapaljive predmete ili predmete kojih je prijam povezan s opasnosti za druge pakete, objekte, opremu i prijevozna sredstva, ili za životinje i zdravlje ljudi
 • Predmete kojih je promet zabranjen posebnim zakonskim ili drugim propisima
 • Droge, osim ako su pošiljatelj i primatelj posebnim zakonom ovlašteni za promet ili uporabu droga
 • Žive životinje

LogIN ima pravo otvoriti i pregledati paket uz pristanak pošiljatelja ili primatelja. Iznimno LogIN može pregledati sadržaj paketa bez odobrenja pošiljatelja ili primatelja, ali uz nazočnost povjerenstva, u sljedećim slučajevima;

 • kada se paket ne može uručiti primatelju niti vratiti pošiljatelju (neuručiva)
 • kada postoji osnovana sumnja da se u pošiljci nalaze zabranjeni sadržaj
 • kada je paket oštećen tako da je ugrožen njegov sadržaj,

Ukoliko je paket oštećen tako da je ugrožen njegov sadržaj ili postoji osnovana sumnja da se u paketu nalaze zabranjeni predmeti LogIN je obavezan sastaviti zapisnik u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje pošiljatelju, ili primatelju paketa, ili nadležnom tijelu u skladu s posebnim propisom.

4.4 Paketi koje se ne mogu uručiti

Paketi koji se ne mogu uručiti na adresu primatelja u kojima je navedeno odredište ili adresni podatak “poštanski” pretinac” ili “poste restante”. Paket se uručuje osobno primatelju na adresu primatelja koju je dao pošiljatelj, zaposlenicima kod pravne osobe, zakonskom zastupniku, opunomoćenoj osobi ili odraslom članu kućanstva.

U slučaju da prvi put LogIN nije mogao uručiti paket (primatelj nedostupan/nema nikoga na adresi) Isti paket ide na drugu dostavu. Ako paket ni drugi put se nije uspio uručiti paket se vraća pošiljatelju.

U slučaju da pošiljatelj nije dao LogIN-u ispravan kontakt broj primatelja, takav paket LogIN ima pravo ne staviti na dostavu te isti vratiti pošiljatelju. To isključivo vrijedi za pakete čiji se primatelj nalazi na rijetko naseljenom i teško dostupnom području.

Kod prvog pokušaja dostave u slučaju da radnik LogIN-a ne može pronaći adresu navedenu na adresnici (nema prezimena na poštanskom sandučiću ili zvonu, nema jasno i vidljivo naznačenog kućnog broja…) LogIN nije obavezan drugi put pokušati dostavu istog paketa te se isti vraća pošiljatelju.

Ako paket nije moguće vratiti pošiljatelju, LogIN je obvezan o takvim paketima voditi evidenciju, pakete čuvati godinu dana od dana pokušaja uručenja te ako se u tom roku ne pronađe pošiljatelj ili se paket ne uruči primatelju, povjerenstvo LogIN-a odlučit će o daljnjem postupanju s paketom. U slučaju da postoji dug pošiljatelja prema LogIN-u, paket će se pokušati prodati i tako se namiriti dugovanje. U slučaju da se paket proda za iznos veći od iznosa dugovanja, razlika vrijednosti će se uplatiti na pošiljateljev račun. Ukoliko paket nije moguće prodati, paket će biti predan na uništenje a troškovi uništenja će se obračunati pošiljatelju.

 1. Rokovi za uručenje LogIN paketa

Rok uručenja podrazumijeva vrijeme od prijama paketa do uručenja primatelju. LogIN se obvezuje da će sve pakete uručiti unutar tri radna dana. U rokove se ne računa:

 • dan prijama paketa
 • Vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese primatelja
 • Zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje LogIN-a
 • Neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava
 • LogIN može s korisnikom ugovoriti posebne rokove za uručenje
 • Za pakete adresirane na otoke vrijedi poseban raspored koji se ugovara direktno s pošiljateljem.
 1. Način i uvjeti plaćanja LogIN paketa

Cijene ostalih poštanskih usluga naplaćuju se prema cjeniku LogIN-a.

Cjenik ostalih poštanskih usluga donosi LogIN na način propisan Zakonom.

Obavljene usluge se u pravilu naplaćuju od korisnika u skladu s uvjetima koji su ugovoreni ugovorom sklopljenim između LogIN-a i korisnika. Ako plaćanje nije uređeno ugovorom između LogIN-a i korisnika, cijena usluge se u pravilu naplaćuje unaprijed od pošiljatelja, a plaćanje može biti bilo kojim zakonskim sredstvom plaćanja propisanim u Republici Hrvatskoj.

Kad je to određeno posebnim zakonom, korisnik je obvezan, osim cijene usluge, platiti i iznos određen tim zakonom.

LogIN je obvezan izvadak iz cjenika izvjesiti u prostorima namijenjenim korisnicima ostalih poštanskih usluga te kompletan cjenik na zahtjev korisnika dati na uvid. Također LogIN je dužan javno objaviti važeći cjenik.

Ako nije drugačije ugovoreno, LogIN će na svakoj zaprimljenoj pošiljci naznačiti da je poštanska usluga plaćena, na način ovisno o tehnološkom procesu kojim se LogIN koristi.

Cijena LogIN paketa obračunava se prema višoj težini, da li stvarnoj ili volumetričkoj, a svaki paket može se ponovno vagati ili ponovno mjeriti od strane LogIN-a da bi se potvrdila dotična kalkulacija.

 1. Odgovornosti i naknada štete

7.1. Odgovornost LogIN-a

LogIN kao davatelj ostalih poštanskih usluga odgovara:

– za gubitak ili oštećenje LogIN paketa ili umanjenja sadržaja

– za prekoračenje roka za prijenos i uručenje poštanske usluge

– u slučaju kada nije obavio uslugu ili uslugu nije obavio u cijelosti.

 

LogIN nije odgovoran u sljedećim slučajevima:

– kada se dokaže da se prekoračenje roka za prijenos nije moglo predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (viša sila),

– kada pošiljatelj ili primatelj ne podnesu prigovor u roku utvrđenom ovim Općim uvjetima ili ne podnese zahtjev za naknadu štete u roku predviđenim ovim Općim uvjetima,

– kada se radi o paketima čiji se sadržaj zabranjen za slanje.

– kada je šteta uzrokovana time što pošiljatelj nije pakirao paket tako da osigura njezin sadržaj

 

LogIN ne odgovara za izmaklu korist, niti za stvarnu štetu koja može nastati zbog gubitka, oštećenja ili umanjenja sadržaja, prekoračenja roka za prijenos i uručenje, te u slučaju kada LogIN nije obavio uslugu ili je nije obavio u cijelosti.

LogIN ne odgovara za pakete koje je uručio u roku i na način propisan ovim Općim uvjetima.

 

 

7.2. Odgovornost pošiljatelja paketa

 

Pošiljatelj paketa je odgovoran za sve štete koje je njegov paket uzrokovao ostalim paketima, objektima i opremi LogIN ili trećih osoba, te za ozljede ili smrt djelatnika LogIN-a i drugih osoba ako su one nastupile iz sljedećih razloga:

–              ako je paketa sadržavao predmete zabranjene Zakonom,

–              ako se pošiljatelj nije pridržavao posebnih zakonskih uvjeta za slanje određenih predmeta koji se nalaze u njegovom paketu,

–              ako paket nije bilo zapakirana na način propisan Zakonom bez obzira na to što je LogIN preuzeo paket.

 

7.3. Naknada štete

 

Korisnik može u roku od 30 dana primitka prihvaćenog prigovora ili prihvaćene pritužbe ili odluke Agencije u korist korisnika LogIN-u podnesti Zahtjev za naknadu štete.

 

LogIN obvezan je korisniku isplatiti za pakete sljedeću naknadu štete:

 1. za gubitak, potpuno oštećenje ili umanjenje sadržaja LogIN paketa – u visini peterostrukog iznosa naplaćene cijene; a za paket s označenom vrijednosti u visini iznosa označene vrijednosti
 2. za djelomično oštećenje ili umanjenje sadržaja LogIN paketa – u iznosu koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja paketa, ali najviše do peterostrukog iznosa naplaćene cijene; a za paket s označenom vrijednosti u visini iznosa koji odgovara stvarnoj vrijednosti oštećenog ili umanjenog sadržaja paketa ali najviše do iznosa označene vrijednosti
 3. za prekoračenje roka prijenosa i uručenja LogIN paketa – u visini trostrukog iznosa naplaćene cijene poštanske usluge.

 

Kada poštanska usluga nije obavljena, LogIN je obvezan vratiti naplaćenu cijenu poštanske usluge.

U slučajevima kada je paket djelomično oštećen ili je sadržaj umanjen LogIN je obvezan, osim naknade, vratiti i iznos naplaćene cijene poštanske usluge za potraživanje, kao i iznos naplaćene cijene poštanske usluge.

Osim iznosa naknade štete i vraćanja cijene poštanske usluge, LogIN je obvezan korisniku isplatiti i zakonske zatezne kamate, računajući od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete.

Ako LogIN ne isplati korisniku naknadu štete u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva korisnik naknadu štete može ostvariti sudskim putem.

Ako se izgubljeni paket ili njegov dio pronađe nakon isplate naknade štete, LogIN obvezan je o tome izvijestiti korisnika.

Ako korisnik zahtijeva uručenje naknadno pronađenog paketa, obvezan je vratiti iznos primljene naknade štete. U protivnom, LogIN ima pravo uništiti paket ili prodati njegov sadržaj.

 1. Postupak podnošenja i rješavanja prigovora LogIN-ovih korisnika

Korisnik u slučajevima iz točke 7. ovih Općih uvjeta, može LogIN-u podnijeti pisani prigovor u roku od 3 mjeseca od dana predaje paketa, osim u slučaju oštećenja ili umanjenja sadržaja paketa, kada se prigovor mora podnijeti odmah pri uručenju paketa. Iznimno, prigovor zbog oštećenja ili umanjenja sadržaja paketa može se podnijeti i nakon uručenja paketa samo ako primatelj priloži dokaz da oštećenje ili umanjenje sadržaja paketa nije nastalo nakon uručenja.

Korisnik svoj prigovor može predati putem elektronske pošte na adresu login@insako.hr.

LogIN je obvezan dostaviti pisani odgovor korisniku o utemeljenosti podnesenog prigovora u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

Korisnik ima pravo nakon zaprimanja odgovora LogIN-a, u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora podnijeti pritužbu (reklamaciju) na odgovor LogIN povjerenstvu za pritužbe potrošača pri LogIN-u na adresu:

Insako logistika d.o.o.

Povjerenstvo za pritužbe potrošača

Puževa 11

10020 Zagreb

 

Povjerenstvo za pritužbe potrošača LogIN-a obvezno je dostaviti pisani odgovor korisniku u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove pritužbe. U slučaju spora između korisnika i LogIN-a u vezi s rješavanjem prigovora korisnik može podnijeti zahtjev za rješavanje spora Agenciji u roku od 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora povjerenstva za pritužbe potrošača

 1. Okolnosti izvan kontrole LogIN-a

– “Elementarne nepogode” –kao što su npr. potres, ciklon, oluja, poplava, magla, snijeg

– “Viša sila” – događaj (okolnost, činjenica) koji nastaje izvan sfere djelovanja LogIN-a i neovisno o njegovoj volji, ima moć jaču od moći LogIN-a, ne može se predvidjeti, otkloniti ni izbjeći.

– bilo koja greška ili svojstvo vezano za prirodu paketa, čak i ako je poznata LogIN-u

– bilo koji čin ili propust od strane osobe koja nije zaposlenik LogIN-a kao što su npr. pošiljatelj, primatelj, treća strana, carinik ili državni službenik

– Zastoj u prometu

 1. Važeći zakon

Za sve sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, LogIN i korisnik nastojat će riješiti mirnim putem. Ukoliko LogIN i naručitelj usluge ne uspiju spor u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenje ovih Općih uvjeta riješiti mirnim putem, za rješavanje sporova bit će stvarno nadležan sud u Zagrebu.

 1. Odvojivost

LogIN zadržava pravo jednostrane izmjene i dopune Općih uvjeta. Izmjene i dopune Općih uvjeta objavljuju se na internetskoj stranici i u poslovnim prostorijama LogIN u obliku pročišćenog teksta. Ako osoba koja s LogIN ima sklopljen ugovor u roku od sedam dana od dana objave izmjena i dopuna Općih uvjeta ne otkaže ugovor, smatrat će se da takva osoba prihvaća učinjene izmjene i dopune Općih uvjeta. Ovi Opći uvjeti kao i sve buduće izmjene ovih Općih uvjeta dostavit će se Agenciji 15 dana prije početka njihove primjene.

 

 1. Rok stupanja na snagu

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 1.2.2021.